Type Guru Granth Sahib page number here    

Displaying Page 1378 of 1430
Click here for previous page of Guru Granth Sahib
Click here for next page of Guru Granth Sahib
 
||  1378  ||
bMin
bMin@ auTweI potlI ikQY vM\w Giq ]2]
ikJu n buJY ikJu n suJY dunIAw guJI Bwih ]
sWeIN myrY cMgw kIqw nwhI q hM BI dJW Awih ]3]
PrIdw jy jwxw iql QoVVy sMmil buku BrI ]
jy jwxw shu nFVw qW QoVw mwxu krI ]4]
jy jwxw lVu iCjxw pIfI pweIN gMiF ]
qY jyvfu mY nwih ko sBu jgu ifTw hMiF ]5]
PrIdw jy qU Akil lqIPu kwly ilKu n lyK ]
AwpnVy igrIvwn mih isru nIvW kir dyKu ]6]
PrIdw jo qY mwrin mukIAW iqn@w n mwry GuMim ]
AwpnVY Gir jweIAY pYr iqn@w dy cuMim ]7]
PrIdw jW qau Ktx vyl qW qU rqw dunI isau ]
mrg svweI nIih jW BirAw qW lidAw ]8]
dyKu PrIdw ju QIAw dwVI hoeI BUr ]
Aghu nyVw AwieAw ipCw rihAw dUir ]9]
dyKu PrIdw ij QIAw skr hoeI ivsu ]
sWeI bwJhu Awpxy vydx khIAY iksu ]10]
PrIdw AKI dyiK pqIxIAW suix suix rIxy kMn ]
swK pkMdI AweIAw hor kryNdI vMn ]11]
PrIdw kwlI ijnI n rwivAw DaulI rwvY koie ]
kir sWeI isau iprhVI rMgu nvylw hoie ]12]
m 3 ]
PrIdw kwlI DaulI swihbu sdw hY jy ko iciq kry ]
Awpxw lwieAw iprmu n lgeI jy locY sBu koie ]
eyhu iprmu ipAwlw Ksm kw jY BwvY qY dyie ]13]
PrIdw ijn@ loiex jgu moihAw sy loiex mY ifTu ]
kjl ryK n shidAw sy pMKI sUie bihTu ]14]
PrIdw kUkyidAw cWgyidAw mqI dyidAw inq ]
jo sYqwin vM\wieAw sy ikq Pyrih icq ]15]
PrIdw QIau pvwhI dBu ]
jy sWeI loVih sBu ]
ieku iCjih ibAw lqwVIAih ]
qW sweI dY dir vwVIAih ]16]
PrIdw Kwku n inMdIAY KwkU jyfu n koie ]
jIvidAw pYrw qlY muieAw aupir hoie ]17]
PrIdw jw lbu qw nyhu ikAw lbu q kUVw nyhu ]
ikcru Jiq lGweIAY Cpir qutY myhu ]18]
PrIdw jMglu jMglu ikAw Bvih vix kMfw moVyih ]
vsI rbu ihAwlIAY jMglu ikAw FUFyih ]19]
PrIdw ienI inkI jMGIAY Ql fUMgr BivEim@ ]
Aju PrIdY kUjVw sY kohW QIEim ]20]
PrIdw rwqI vfIAW DuiK DuiK auTin pws ]

Type Guru Granth Sahib page number here

Click here for previous page of Guru Granth Sahib

Click here for next page of Guru Granth Sahib

Displaying Page 1378 of 1430

Home Download Font English/Gurmukhi Gurmukhi Only Contact
Site Conceived & Designed by: I Hues