Page5

ਨਾਨਕ ਆਖਣਿ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਸਿਆਣਾ ॥
O Nanak, everyone speaks of Him, each one wiser than the rest.
ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥
Great is the Master, Great is His Name. Whatever happens is according to His Will.
ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥੨੧॥
O Nanak, one who claims to know everything shall not be decorated in the world hereafter. ||21||
ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥
There are nether worlds beneath nether worlds, and hundreds of thousands of heavenly worlds above.
ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਿ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਨਿ ਇਕ ਵਾਤ ॥
The Vedas say that you can search and search for them all, until you grow weary.
ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਨਿ ਕਤੇਬਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥
The scriptures say that there are 18,000 worlds, but in reality, there is only One Universe.
ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਤ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਇ ਵਿਣਾਸੁ ॥
If you try to write an account of this, you will surely finish yourself before you finish writing it.
ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥
O Nanak, call Him Great! He Himself knows Himself. ||22||
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ॥
The praisers praise the Lord, but they do not obtain intuitive understanding –
ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦਿ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ॥
the streams and rivers flowing into the ocean do not know its vastness.
ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥
Even kings and emperors, with mountains of property and oceans of wealth –
ਕੀੜੀ ਤੁਲਿ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਹਿ ॥੨੩॥
these are not even equal to an ant, who does not forget God. ||23||
ਅੰਤੁ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
Endless are His Praises, endless are those who speak them.
ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
Endless are His Actions, endless are His Gifts.
ਅੰਤੁ ਨ ਵੇਖਣਿ ਸੁਣਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
Endless is His Vision, endless is His Hearing.
ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਿ ਮੰਤੁ ॥
His limits cannot be perceived. What is the Mystery of His Mind?
ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥
The limits of the created universe cannot be perceived.
ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
Its limits here and beyond cannot be perceived.
ਅੰਤ ਕਾਰਣਿ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹਿ ॥
Many struggle to know His limits,
ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹਿ ॥
but His limits cannot be found.
ਏਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
No one can know these limits.
ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇ ॥
The more you say about them, the more there still remains to be said.
ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
Great is the Master, High is His Heavenly Home.
ਊਚੇ ਉਪਰਿ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥
Highest of the High, above all is His Name.
ਏਵਡੁ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥
Only one as Great and as High as God
ਤਿਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥
can know His Lofty and Exalted State.
ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ਆਪਿ ॥
Only He Himself is that Great. He Himself knows Himself.
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ ॥੨੪॥
O Nanak, by His Glance of Grace, He bestows His Blessings. ||24||
ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
His Blessings are so abundant that there can be no written account of them.
ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥
The Great Giver does not hold back anything.
ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥
There are so many great, heroic warriors begging at the Door of the Infinite Lord.
ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted.
ਕੇਤੇ ਖਪਿ ਤੁਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ॥
So many waste away to death engaged in corruption.
ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਹਿ ॥
So many take and take again, and then deny receiving.
ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥
So many foolish consumers keep on consuming.
ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥
So many endure distress, deprivation and constant abuse.
ਏਹਿ ਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥
Even these are Your Gifts, O Great Giver!
ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥
Liberation from bondage comes only by Your Will.
ਹੋਰੁ ਆਖਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
No one else has any say in this.
ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਣਿ ਪਾਇ ॥
If some fool should presume to say that he does,
ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਹਿ ਖਾਇ ॥
he shall learn, and feel the effects of his folly.
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
He Himself knows, He Himself gives.
ਆਖਹਿ ਸਿ ਭਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
Few, very few are those who acknowledge this.
ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥
One who is blessed to sing the Praises of the Lord,
ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥
O Nanak, is the king of kings. ||25||
ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥
Priceless are His Virtues, Priceless are His Dealings.
ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ ॥
Priceless are His Dealers, Priceless are His Treasures.
ਅਮੁਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਹਿ ॥
Priceless are those who come to Him, Priceless are those who buy from Him.
ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਹਿ ॥
Priceless is Love for Him, Priceless is absorption into Him.
ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥
Priceless is the Divine Law of Dharma, Priceless is the Divine Court of Justice.
ਅਮੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
Priceless are the scales, priceless are the weights.
ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
Priceless are His Blessings, Priceless is His Banner and Insignia.
ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥
Priceless is His Mercy, Priceless is His Royal Command.
ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥
Priceless, O Priceless beyond expression!
ਆਖਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
Speak of Him continually, and remain absorbed in His Love.
ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥
The Vedas and the Puraanas speak.
ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ॥
The scholars speak and lecture.
ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ ॥
Brahma speaks, Indra speaks.